Menu

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej projektu "Astrobaza Kopernik" Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Data publikacji strony internetowej: 2023-08-18. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-14.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-08-18. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-14.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 9 - wywołanie podstrony kontaktowej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Babiarz, m.babiarz@kujawsko-pomorskie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 883 353 686. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać na adres poczty elektronicznej dostepnosc@kujawsko-pomorskie.pl.

Prawo do zapewnienia dostępności

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu posiada 12 lokalizacji.

 1. Główna siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego znajduje się w budynku przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu, z którego usunięto podstawowe bariery architektoniczne i organizacyjne oraz przystosowano do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w następującym zakresie:
  • dostęp do budynku zapewniają schody zewnętrzne oraz podjazd,
  • wejście główne znajduje się na parterze, bez przeszkód w postaci progów, drzwi automatyczne, dwuskrzydłowe otwierane na fotokomórkę,
  • przed wejściem do budynku zamontowano znacznik nawigacyjny YourWay Beacon (nadajnik z głośnikiem), wspomagający orientację przestrzenną osób 
   z niepełnosprawnością narządu wzroku,
  • budynek przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami na każdym poziomie poprzez system trzech wind, obsługi osób z niepełnosprawnościami dokonują wszyscy pracownicy Urzędu, a w przypadku takiej konieczności osoby przeszkolone specjalistycznie,
  • korytarze wewnątrz budynku posiadają szerokość co najmniej 1,20 m,
  • informacje na temat załatwiania spraw w Urzędzie udzielane są w Punkcie Informacyjno-Podawczym usytuowanym na parterze w holu głównym budynku, pod numerem telefonu +48 56 62 18 600 lub poprzez pocztę elektroniczną punkt.informacyjny@kujawsko-pomorskie.pl,
  • Punk Informacyjno-Podawczy znajdujący się na parterze w lewym korytarzu po wejściu do budynku wyposażono w pętlę indukcyjną, znacznik nawigujący YourWay (nadajnik tekstowy), wspomagający orientację przestrzenną osób z niepełnosprawnością narządu wzroku, a także elektroniczną lupę powiększającą, 
  • toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajdują się na parterze w prawym korytarzu od Punktu Informacyjno-Podawczego, a także na pierwszym i drugim piętrze, w tym samym pionie,
  • 2 miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby z niepełnosprawnościami znajdują się na parkingu wewnętrznym Urzędu oraz są dostępne po przejeździe szlabanów od Alei Solidarności,
  • w części budynku zainstalowano instalację alarmową przeciwpożarową ze świetlną sygnalizacją zagrożenia,
  • Punk Informacyjny Funduszy Europejskich znajdujący się na parterze w prawym korytarzu po wejściu do budynku wyposażono w pętlę indukcyjną oraz znacznik nawigujący YourWay (nadajnik tekstowy) wspomagający orientację przestrzenną osób z niepełnosprawnością narządu wzroku,
  • zainstalowane w obiekcie windy wyposażono w sygnalizacją dźwiękową informującą o zamykaniu i otwieraniu drzwi, panel sterujący posiadający oznakowania dla osób niewidomych, informację głosową informującą na którym piętrze winda się zatrzymała, wyświetlacz pokazujący numer piętra, na którym znajduje się winda, poręcze po obu stronach kabiny,
  • w części budynku schody wewnętrzne wyposażono w obustronne poręcze, przedłużone na początku i na końcu biegu schodów o 30 cm zakończone tak, aby gwarantowały bezpieczne użytkowanie,
  • stopnie schodów wewnętrznych w części budynku oznaczono przy pomocy koloru kontrastowego (początek i koniec biegu wyróżniony przy pomocy pasa kontrastującego),
  • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń (z wyłączeniem pomieszczeń technicznych) można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
  • w celu zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób, budynek wyposażono w krzesła ewakuacyjne, 
  • dla naszych klientów zapewniamy bezpłatną obsługę przy pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania spraw w Urzędzie. Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, kontaktując się z pracownikiem Punktu Informacyjno-Podawczego, na adres e-mail: punkt.informacyjny@kujawsko-pomorskie.pl, telefonicznie: +48 56 62 18 600 lub poprzez wiadomość SMS wysłaną na numer telefonu +48 517 770 017.
 2. Dodatkowe lokalizacje Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  1. ul. M. Skłodowskiej-Curie 73 w Toruniu:
   • 2 miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby z niepełnosprawnościami, usytuowane przed wejściem do budynku,
   • na parterze budynku toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 
   • w części budynku zainstalowano instalację alarmową przeciwpożarową ze świetlną sygnalizacją zagrożenia,
   • brak urządzenia dźwigowego uniemożliwia poruszanie się osobom korzystającym z wózków inwalidzkich pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami budynku zawierającymi pomieszczenia obsługi klientów, istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze,
   • drogi oraz kierunki ewakuacji wewnątrz budynku oznakowano podświetlanymi znakami ewakuacyjnymi,
   • w toalecie dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się przewijak dla dzieci,
   • w celu zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób, budynek wyposażono w krzesło ewakuacyjne;
  2. ul. Targowa 13/15 w Toruniu:
   • 1 miejsce postojowe ze stanowiskiem zarezerwowanym dla samochodów, z których korzystają osoby z niepełnosprawnościami,
   • dostęp do budynku zapewniają schody, brak podjazdu lub innego rozwiązania umożliwiającego swobodny dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
   • po przekroczeniu schodów wejściowych, zainstalowane w budynku urządzenie dźwigowe umożliwia poruszanie się pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami budynku zawierającymi pomieszczenia obsługi klientów,
   • brak toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 
   • brak udogodnień dla osób z dysfunkcją narządu słuchu oraz wzroku,
   • brak udogodnień dla opiekunów z małymi dziećmi,
   • w celu zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób, budynek wyposażono w krzesło ewakuacyjne;
  3. ul. Włocławska 167 w Toruniu:
   • miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby z niepełnosprawnościami,
   • pomieszczenia obsługi klientów usytuowane na parterze,
   • toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
   • korytarze wewnątrz budynków posiadają szerokość co najmniej 1,20 m,
   • drogi oraz kierunki ewakuacji wewnątrz budynku oznakowano podświetlanymi znakami ewakuacyjnymi,
   • w budynku zainstalowano instalację alarmową przeciwpożarową ze świetlną sygnalizacją zagrożenia,
   • brak udogodnień dla opiekunów z małymi dziećmi;
  4. ul. Św. Jana 1/3 w Toruniu:
   • obiekt niedostępny architektoniczne dla osób z niepełnosprawnościami, istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem w innej lokalizacji,
   • brak udogodnień dla opiekunów z małymi dziećmi,
   • w celu zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób, budynek wyposażono w krzesło ewakuacyjne;
  5. Wały Generała Władysława Sikorskiego 15 w Toruniu:
   • obiekt niedostępny architektoniczne dla osób z niepełnosprawnościami, istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem w innej lokalizacji,
   • brak udogodnień dla opiekunów z małymi dziećmi,
   • w celu zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób, budynek wyposażono w krzesło ewakuacyjne;
  6. ul. Kopernika 4 w Toruniu:
   • 2 miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, usytuowane przed wejściem do budynku,
   • dostęp do budynku zapewniają schody zewnętrzne,
   • brak podjazdu lub innego rozwiązania umożliwiającego swobodny dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
   • po przekroczeniu schodów wejściowych, zainstalowane w budynku urządzenie dźwigowe umożliwia poruszanie się pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami budynku zawierającymi pomieszczenia obsługi klientów,
   • zainstalowaną w obiekcie windę wyposażono w sygnalizacją dźwiękową informującą o zamykaniu i otwieraniu drzwi, panel sterujący posiadający oznakowania dla osób niewidomych, informację głosową informującą na którym piętrze winda się zatrzymała, wyświetlacz pokazujący numer piętra, na którym znajduje się winda,
   • brak toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych,
   • brak udogodnień dla opiekunów z małymi dziećmi,
   • istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem w innej lokalizacji;
  7. Szosa Bydgoska 52 w Toruniu:
   • 2 miejsca postojowe ze stanowiskiem zarezerwowanym dla samochodów, z których korzystają osoby z niepełnosprawnościami,
   • pomieszczenia obsługi klientów usytuowane na I piętrze, 
   • dostęp do budynku z poziomu terenu, wewnątrz urządzenie dźwigowe umożliwiające poruszanie się osobom korzystającym z wózków inwalidzkich pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami budynku zawierającymi pomieszczenia obsługi klientów,
   • brak toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
   • brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu oraz wzroku,
   • brak udogodnień dla opiekunów z małymi dziećmi,
   • w celu zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób, budynek wyposażono w krzesło ewakuacyjne;
  8. ul. Bechiego 2 we Włocławku:
   • dostęp do budynku zapewniają schody zewnętrzne oraz podjazd,
   • 1 miejsce postojowe ze stanowiskiem zarezerwowanym dla samochodów, z których korzystają osoby z niepełnosprawnościami,
   • pomieszczenia obsługi klientów usytuowane na parterze,
   • toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
   • korytarze wewnątrz budynków posiadają szerokość co najmniej 1,20 m,
   • drogi oraz kierunki ewakuacji wewnątrz budynku oznakowano podświetlanymi znakami ewakuacyjnymi,
   • Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich znajdujący się na parterze wyposażono w pętlę indukcyjną, 
   • w obiekcie przewidziano udogodnienia dla opiekunów z małymi dziećmi:
    • obok Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich znajduje się kącik dla dzieci,
    • przed budynkiem plac zabaw dla dzieci,
   • w celu zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób, budynek wyposażono w krzesło ewakuacyjne;    
  9. ul. Waryńskiego 4 w Grudziądzu:
   • dostęp do budynku zapewniają schody zewnętrzne, podjazd oraz urządzenie dźwigowe zaczynające bieg od garażu podziemnego,
   • 2 miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby z niepełnosprawnościami,
   • schody zewnątrz i wewnątrz budynku wyposażono w obustronne poręcze, przedłużone na początku i na końcu biegu schodów o 30 cm zakończone tak, aby gwarantowały bezpieczne użytkowanie,
   • zainstalowaną w obiekcie windę wyposażono w panel sterujący posiadający oznakowania dla osób niewidomych oraz wyświetlacz pokazujący numer piętra, na którym znajduje się winda, 
   • pomieszczenia obsługi klientów usytuowane na parterze,
   • toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
   • korytarze wewnątrz budynków posiadają szerokość co najmniej 1,20 m,
   • w budynku zainstalowano instalację alarmową przeciwpożarową ze świetlną sygnalizacją zagrożenia,
   • w obiekcie przewidziano udogodnienia dla opiekunów z małymi dziećmi - przewijak dla dzieci zlokalizowany w toalecie dla osób z niepełnosprawnościami,
   • drogi oraz kierunki ewakuacji wewnątrz budynku oznakowano podświetlanymi znakami ewakuacyjnymi,
   • w celu zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób, budynek wyposażono w krzesło ewakuacyjne;
  10. ul. Jagiellońska 9 w Bydgoszczy:
   • dostęp do budynku zapewniają schody, brak podjazdu lub innego rozwiązania umożliwiającego swobodny dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, 
   • 1 miejsce postojowe ze stanowiskiem zarezerwowanym dla samochodów, z których korzystają osoby z niepełnosprawnościami,
   • pomieszczenia obsługi klientów usytuowane na parterze,
   • brak toalety przystosowanej dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
   • korytarze wewnątrz budynków posiadają szerokość co najmniej 1,20 m,
   • drogi oraz kierunki ewakuacji wewnątrz budynku oznakowano podświetlanymi znakami ewakuacyjnymi,
   • w celu zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób, budynek wyposażono w krzesło ewakuacyjne;
  11. ul. Gimnazjalna 2 w Bydgoszczy:
   • dostęp do budynku zapewniają schody zewnętrzne oraz platforma schodowa zlokalizowana od strony ogrodu, obsługiwana przez pracownika obiektu,
   • 1 miejsce postojowe ze stanowiskiem zarezerwowanym dla samochodów, z których korzystają osoby z niepełnosprawnościami, usytuowane przed wejściem do budynku,
   • pomieszczenia obsługi klientów Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich usytuowane na I piętrze,
   • zainstalowaną w obiekcie windę wyposażono w panel sterujący posiadający oznakowania dla osób niewidomych oraz wyświetlacz pokazujący numer piętra, na którym znajduje się winda,
   • toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zlokalizowana na 2 piętrze,
   • korytarze wewnątrz budynków posiadają szerokość co najmniej 1,20 m,
   • Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich wyposażono w pętlę indukcyjną,
   • w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich przewidziano szatnię dla klientów oraz kącik dla dzieci.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Edukacji
Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń

Adres wysyłkowy:
Departament Edukacji
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń

Sekretariat   
tel. 56 621 87 79
e-mail: edukacja@kujawsko-pomorskie.pl

Administrator strony:
Michał Babiarz
tel. 883 353 686
e-mail: m.babiarz@kujawsko-pomorskie.pl

Godziny pracy interesantów w Urzędzie Marszałkowskim:

 • Poniedziałek: 8:00-15:00
 • Wtorek: 8:00-16:30
 • Środa: 8:00-15:00
 • Czwartek: 8:00-15:00
 • Piątek: 8:00-13:30
[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Edukacji, Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych