O Astrobazach - Rada Programowa

Prof. dr hab. Andrzej Kus

Urodzony w 1944 roku w Krakowie ukończył studia astronomiczne na UMK w roku 1967.  Doktorat obronił w 1975, habilitacja w 1991, od 1993 jest profesorem nadzwyczajnym UMK, tytuł naukowy otrzymał w roku 2003.  Posiada duży dorobek naukowy i bogate doświadczenie w radioastronomii.  Łącznie opublikował ponad 100 prac  z indeksem cytowań ponad 1000 (wg astronomicznej bazy danych Smithsonian/NASA ADS). Ponad sześć lat spędził w wiodących ośrodkach badawczych w Europie i USA. Przez wiele lat był kierownikiem Katedry Radioastronomii UMK, a w latach 2001-2010 pełnił funkcję dyrektora Centrum Astronomii UMK. Jego działalność naukowa obejmuje szeroki zakres współczesnej radioastronomii i koncentruje się na studiowaniu aktywnych galaktyk i kwazarów oraz badaniu źródeł maserów molekularnych. Ostatnie lata pracy poświęcił niemal całkowicie budowie, wyposażeniu, uruchomieniu i eksploatacji największego i najnowocześniejszego radiowego urządzenia badawczego polskiej radioastronomii – 32m radioteleskopu UMK ulokowanego w Piwnicach pod Toruniem. Budowę radioteleskopu trwała od 1985 do 1994, ale pełne jego uruchomienie nastąpiło trzy lata później. Od tego czasu koordynuje pracami badawczymi wykonywanymi przy pomocy radioteleskopu.   Był wykonawcą wielu projektów europejskich w latach 1991-2010. Aktywnie rozwijał współpracę międzynarodową z wiodącymi ośrodkami naukowymi Europy i USA. W latach 2009-2011 kierował konsorcjum dyrektorów europejskich obserwatoriów VLBI. Do największych osiągnięć  naukowych zaliczyć trzeba:  wykonanie przeglądu nieba 5C7 w Cambridge, dokonanie pierwszej trójwymiarowej tomografii otoczki gwiazdowej OH/IR 127.8-0.0, odkrycie nadświetlnej prędkości ruchu składników w kwazarze 3C309.1, pionierskie badania AGN-ów w zakresie fal mm, badanie AGN-ów w obszarze HDF, przegląd źródeł metanolowych w Galaktyce oraz przygotowanie i wdrożenie projektu OCRA. Z punktu widzenia rozwoju nauki i przygotowania nowoczesnego warsztatu pracy dla młodego pokolenia badaczy, największe znaczenie miały prace dotyczące VLBI i spektroskopii.  Dużą wagę mają efekty prac przy budowie i uruchomieniu 32m radioteleskopu oraz prac prowadzących do przygotowania i wdrożenia optymalnych programów badawczych na RT4. Wraz z zespołem Katedry Radioastronomii CA UMK udało mu się stworzyć podstawy dla funkcjonowania nowoczesnego akademickiego centrum badawczego uczestniczącego w pracach Europejskiej Sieci VLBI. Inicjator budowy dużego ok. 100m średnicy  radioteleskopu w Polsce (Dębowiec, Bory Tucholskie), jest dyrektorem Konsorcjum naukowego  „Narodowe Centrum Radioastronomii i Inżynierii Kosmicznej”, utworzonego przez 10 jednostek krajowych (Uniwersytety, Politechniki, Instytuty PAN). Prowadził specjalistyczne wykłady na UMK i UAM,  wypromował siedmioro doktorów. Aktywny w  popularyzacji astronomii w mediach krajowych. Jest członkiem międzynarodowych towarzystw naukowych, w tym Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAU), Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych (URSI), Europejskiego Towarzystwa Astronomicznego (EAS), posiada jako jeden z dwu polskich astronomów, honorowe członkostwo Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego  Wielkiej Brytanii.

Astrobaza Kopernik © 2013

Projekt i wykonanie: PRO-COMP